Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

BOB-IT er dataansvarlige for behandlingen og opbevaringen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Vores kontaktoplysninger er:

BOB-IT, CVR-nr.: 37 85 27 75, adresse: Toggangen 29, 1.mf., 2730 Herlev, mail: info@bob-it.dk

 

 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesansvarlig (DBA)

I de fleste tilfælde skal den private sektor ikke udpege en DBA. Kun private virksomheder, der som deres kerneaktivitet behandler følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold i et stort omfang eller foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang, er forpligtede til at udpege en DBA. Forpligtelsen for private virksomheder til at udpege en DBA gælder både den dataansvarlige og databehandleren.

Da behandling af følsomme oplysninger ikke er BOB-IT’s kerneaktivitet, har vi ikke udpeget en DBA.

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage vores kunders og medarbejderes interesser.

Vi behandler personoplysninger som led i vores aktiviteter som IT-konsulentvirksomhed, f.eks. i forbindelse med vores salg af produkter, IT-konsulentydelser og projekter.

Vi registrerer/behandler også personoplysninger om dig, når du som kommende kunde, viser interesse for BOB-IT.

Særlige kategorier såkaldt følsomme personoplysninger i databeskyttelseslovgivningens forstand (artikel 9), vil ikke blive noteret. Vi har i BOB-IT fastlagt klare restriktioner for vores personale  i forhold til at personfølsomme oplysninger ikke må registreres i vores system.
Som led i dette vil der blive lavet stikprøvekontroller, for at sikre dine rettigheder som registreret hos os.

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er typisk:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Som led i dit nuværende eller tidligere samarbejde/kontakt med BOB-IT behandler vi oplysninger om dig. De oplysninger vi i BOB-IT behandler har efter databeskyttelseslovgivningens artikel 9, betegnelsen som værende almindelige oplysninger, da der er tale om følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Initialer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Webadresse
 • Firmanavn
 • Titel
 • Rolle

 

 1. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver generelt ikke personoplysninger til andre.
Dog deler vi naturligvis de oplysninger, vi lovgivningsmæssigt er pålagt at dele, med banker, offentlige institutioner m.fl..

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage kundens eller medarbejderens rettigheder og pligter iht. gældende lovgivning. Så længe en person er en aktiv kunde eller medarbejder, samarbejdspartner etc., vil disse oplysninger være at finde i vores IT-system. Når vores indbyrdes samarbejde/relation ender, vil persondata blive gemt i op til 5 år, hvorefter de vil blive slettet.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

BOB-IT anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med vores aktiviteter.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

BOB-IT bruger som udgangspunkt ikke samtykke, se eventuelt punkt 3, som grundlag for at behandle dine personoplysninger. I det omfang, vi har bedt om dit samtykke til behandling af oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så BOB-IT’s behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

 1. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod BOB-IT’s behandling af dine personoplysninger. (Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.)

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, skal du kontakte BOB-IT.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Såfremt du fortsat er utilfreds efter henvendelsen til BOB-IT, kan du klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.